Zpráva o činnosti „Zelený dědek o.s.“ za rok 2013

Zpráva o činnosti „Zelený dědek o.s.“ za rok 2013, vypracovali: Mgr. Martin Flaška, Václav Havel, Vladimíra Kostrounová

Zelený dědek o.s. v roce 2013 vstoupilo do několika desítek správních řízení ke kácení, které inicioval odbor správy majetku a investic města Aše nebo některé další právnické či fyzické osoby. I díky naší účasti se povedlo ochránit množství stromů před požadovaným pokácením a vytvářet tlak na uskutečnění náhradní výsadby.

Mimo jiné jsme se odvolali proti rozhodnutí povolujícímu kácení vzrostlých stromů u pomníku M. Luthera a žádali jsme náhradní výsadbu ve větším rozsahu, než bylo navrhováno ve věci revitalizace Goethova náměstí. V prvním případě jsme uspěli, ve druhém nikoliv.

Členové sdružení se dále zúčastnili řízení v rámci revitalizace sídliště Karlova – Moravská, které předcházelo jednání s představiteli města a zúčastněných úřadů. Podařilo se nám zachovat několik stromů i přes to, že byla bohužel obětována značná část starší zeleně.

V loňském roce jsme pokračovali v tradici úklidu odpadků v městských parcích, která má i nadále každoročně probíhat. Jsme si vědomi, že ne všechno mohou zvládnout Ašské služby. Jako lokalita vhodná na úklid byl vybrán park na Mikulášském vrchu. Zúčastnilo se přes dvě desítky dobrovolníků, kterým se povedlo nashromáždit přes 50 pytlů odpadu.

Tak jako v minulém roce jsme zažádali o grant u Nadace Partnerství za účelem výsadby ovocné aleje u obce Krásná. Tentokrát jsme se setkali s úspěchem, a tak jsme mohli začít připravovat realizaci našeho záměru. Akci jsme rozdělili do dvou etap. V první byly vykopány jámy pro budoucí stromy a po dvou týdnech následovalo samotné sázení jabloní. Obou etap se zúčastnili k naší radosti mimo členů sdružení také další nadšenci z řad široké veřejnosti z Ašska. Celkově bylo v aleji vysázeno 35 jabloní. Během této prospěšné a ušlechtilé činnosti jsme rovněž měli vzácnou možnost se navzájem poznat a příjemně se pobavit při bohatém občerstvení. Akce tohoto typu považujeme za velmi důležité také proto, že vytvářejí dobré jméno našeho sdružení v rámci veřejného mínění. S tím může souviset i zvýšený zájem veřejnosti o činnost našeho sdružení a navýšení jeho členské základny v loňském roce. V akcích tohoto typu rozhodně hodláme pokračovat i v následujících letech.

Neodmyslitelnou součástí práce členů sdružení byla rovněž mediální prezentace jeho činnosti. Dělo se tak formou internetových stránek sdružení, článků v regionálním a celostátním tisku a na sociálních sítích.

Občanské sdružení Zelený dědek je i nadále členem asociace ekologických organizací Zelený kruh.

V závěrečné části této zprávy přinášíme přehled o hospodaření sdružení v roce 2013.

Příjmy: zůstatek z loňského roku: 3000,- Kč, členské příspěvky: 7000,- Kč, grant od Nadace Partnerství: 15550,- Kč, celkem: 25550,- Kč

Výdaje: náklady na realizaci výsadby aleje v Krásné: 17947,- Kč, náklady na tvorbu webových stránek: 500,- Kč, celkem: 18447,- Kč

Výsledek celkového hospodaření činil 7103,- Kč