Stanovisko o.s. k projektu „Revitalizace Sadů Míru“

V lokalitě Významného krajinného prvku Sady Míru (dále jen VKP SM) mají proběhnout úpravy v rámci akce „Revitalizace Sadů Míru“. Úpravy se budou týkat rozšiřování komunikace Příkrá ulice, která bezprostředně sousedí s VKP SM. Další část úprav se bude týkat rekonstrukce stávajícího nočního baru a bude zahrnovat rozšíření zařízení o další budovu , výstavbu domů a parkoviště , hřiště a oplocení celého areálu.

V souvislosti s těmito úpravami má být pokáceno třicet šest dřevin rostoucích na území VKP SM a dalších čtyřicet čtyři dřevin rostoucích podél komunikace Příkrá ulice a dále sedmdesát čtverečních metrů keřového porostu na území VKP SM a devadesát čtverečních metrů keřového porostu rostoucího v blízkosti ulice Příkrá.

Již v minulosti bylo na území parku pokáceno devadesát stromů, připočteme li k tomuto číslu dalších osmdesát , které mají být pokáceny v souvislosti s projektem „revitalizace“ dostáváme se na číslo, které není zanedbatelné . Náhradní výsadba má být zatím realizovaná v počtu třiceti kusů dřevin v Okružní ulici.

Koncept „revitalizace“ je postaven na dvou krocích.

  1. Na rekonstrukci Příkré ulice, která má sloužit jako dopravní komunikace a má odklonit stávající dopravu z Masarykova náměstí a tím zajistit zklidnění jeho centrální plochy.
  2. Na vybudování rekreačního zařízení, jež má sloužit k odpočinku.

Jaká je tedy priorita města? Rekonstrukce komunikace Příkrá a tedy nárůst počtu motorových vozidel v blízkosti VKP SM (mimochodem jediného VKP na katastrálním území města) a s tím spojený nárůst hluku, smogu atd…, nebo je prioritou vybudování rekreačních a odpočinkových zázemí? Trochu smogu, prachu a hluku rekreantům v parných letních dnech přijde jistě vhod, zvláště pokud cílovou skupinou budou maminky s ratolestmi. Děti si budou hrát na hřišti a sedící maminky popíjet své drinky v zahradní restauraci a o pár metrů vedle jim budou k této idyle hrát své hlukové opusy proudící auta. Lze si snad představit výživnější revitalizaci?

Město Aš se vyjádřilo, že Příkrá je jednou z nejzanedbanějších komunikací a obava ze zvýšení hluku a exhalací není na místě, protože její dnešní stav (rozbitá panelová komunikace z větší části zakrytá naplavenou zeminou) nedovoluje, aby byla při průjezdu vozidel tichou a bezprašnou. Dnes ovšem pro tuto komunikaci, pokud je nám známo, stále platí zákaz vjezdu motorových vozidel, nebo alespoň platit má.

Dle zákona 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny §4 odst.2 má být VKP využíván pouze tak, aby nebyla narušena jeho obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Mezi zásahy, které mohou tuto funkci narušit patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků atd.Jelikož zamýšlené stavby mají probíhat na území VKP, měly by být zakomponovány do parku tak, aby zásah byl minimální, což počet dřevin, které mají být pokáceny s přihlédnutím k počtu již pokácených dřevin se minimálním nejeví.

Pokud tedy máme, dle Konfuciovy zásady, napravit jména a pojmenovat nekoncepční, vnitřně si odporující záměr města ohledně úprav Sadu Míru, hodilo by se více chystané zásahy popsat jako devitalizaci.

To jsme stranou ponechali otázku, nakolik letní restaurace, svojí funkčností nahradí dnešní stav tzv. Saďáku, kde se schází mládež v nezanedbatelném počtu. Restaurace je využívána celoročně, častokrát tam lze vidět mladé lidi, kteří přes týden jsou mimo město a vracejí se sem na víkendy. Vedení města sice deklaruje, jak mu leží na srdci osud regionu, ale co nabízí mladým lidem, aby měli chuť se sem vracet a nezůstávali tam, kde studují? Zavření jedné z mála lokalit, kde se mohou střetávat.