Zpráva o činnnosti Zeleného dědka 2011

Popis nejvýznamější činnosti o. s. Zelený dědek za rok 2011

O.s. Zelený dědek v roce 2011 vstoupilo do několika desítek správních řízení ke kácení, které inicioval „odbor správy majetku a investic“ města Aš nebo některé další právnické osoby. I díky naší účasti se povedlo ochránit množství stromů před požadovaným pokácením a vytvářet tlak na uskutečnění náhradní výsadby.

V roce 2011 o.s. uskutečnilo schůzku se starostou města, během níž se pokusilo změnit projekt tzv. „obnovy sídliště Dlouhá.“ Důvodem byly plány města zasahovat do zeleně v okolí sídliště včetně přilehlého parku a výstavba nových parkovišť. Zatím jen málo návrhů o.s. bylo zohledněno v konečné realizaci. Ačkoliv se nám povedlo alespoň prosadit k zeleni o něco ohleduplnější trasu cyklostezky, muselo jí nakonec ustoupit mnoho stromů. Výstavbu cyklostezky vedoucí skrz park považujeme za zbytečnou.

V roce 2011 jsme zahájili spolupráci s Českým svazem ochránců přírody v Chebu. Na jaře jsme se např. zúčastnili „Vítání ptačího zpěvu“ v chebském Poohří. Klíčovou společnou akcí bylo kosení orchideové louky poblíž Podílné u Hazlova. Jedná se o významnou botanickou i zoologickou lokalitu v Chebském výběžku, kde se vyskytují orchideje vstavače. Mezi vzácné druhy zdejších obojživelníků patří rosnička zelená, skokan hnědý, skokan zelený a ropucha obecná z plazů např. zmije obecná.

Na jaře 2011 jsme zahájili novou tradici úklidu odpadků v okrajových částech města, která má i nadále probíhat v termínu jaro-podzim každého roku. Jsme si vědomi, že ne všechno mohou zvládnout Ašské služby. Jarní lokalitou úklidu se stal rozsáhlý trojúhelník: park u Koperníkovy ulice - Skřivánčí vrch – lesopark za bývalou nemocnicí. Zúčastnilo se cca 20 osob. Pozitivním zjištěním následného podzimního úklidu bylo, že počet účastníků vzrostl na dvojnásobek díky účasti studentů ašského gymnázia a dětí z dětského domova. Tentokráte jsme se přihlásili do celosvětové kampaně: „Ukliďme svět“, kterou v ČR zaštiťuje ČSOP. Sesbíralo se přibližně 70 velkých pytlů odpadu v prostoru parku před 3.ZŠ a parkem podél Jiráskovy ulice.

V květnu 2011 jsme podali návrh na vyhlášení nových památných stromů, případně alejí, v Ašském výběžku. Řízení o vyhlášení je v současnosti na dohodě mezi odborem životního prostředí a majiteli pozemků. Budeme se i nadále snažit, aby tyto vzácné stromy byly v budoucnosti ochráněny zákonem.

Občanské sdružení Zelený dědek se v loňském roce stal členem asociace ekologických organizací Zelený kruh.

Nemělo také žádné finanční příjmy ani výdaje.