Zpráva o činnosti Zelený dědek z .s. za rok 2015

Zpráva o činnosti Zelený dědek z .s. za rok 2015

Kvůli legislativním změnám došlo k přejmenování dosavadního občanského sdružení na zapsaný spolek. Do budoucna bude tedy naše organizace vystupovat pod výše uvedeným názvem. Současně s touto změnou byly na členské schůzi schváleny naše nové stanovy.

Zelený dědek z. s. v roce 2015 vstoupil, tak jako každoročně, do několika desítek správních řízení ke kácení, které inicioval odbor správy majetku a investic města Aše nebo některé další právnické osoby. I díky naší účasti se povedlo ochránit množství stromů před požadovaným pokácením a vytvářet tlak na uskutečnění náhradní výsadby.

Z hlediska významu je třeba vyzdvihnout především naši účast v řízeních ohledně zásahů ve dvou velkých parcích, tj. v Sadech Míru a parku mezi Šaldovou a Dukelskou ulicí.

Naší aktivitou, tj. účastí v řízení a včasným odvoláním ke KÚ Karlovy Vary, se podařilo zamezit nesmyslně rozsáhlému kácení více než stovky stromů v Sadech Míru a několika desítek dřevin v prostoru Šaldova – Dukelská. Dá se předpokládat, že v budoucnu dojde k dalším řízením ohledně úprav ve výše zmíněných lokalitách.

V loňském roce jsme pokračovali v tradici úklidu odpadků v městských parcích, která má i nadále každoročně probíhat. Jsme si vědomi, že ne všechno mohou zvládnout Ašské služby. Jako místo vhodné na úklid byl na jaře vybrán park na Mikulášském vrchu. I díky účasti dobrovolníků z řad široké veřejnosti se podařilo sesbírat okolo 40 pytlů odpadků. Na podzim jsme se rozhodli uklidit lesoparky mezi ZŠ Okružní a Jiráskovou ulicí. O odvoz pytlů s odpadky se jako vždy postaraly Ašské služby, za což jim náleží naše poděkování. Po skončení jarního úklidu byli všichni účastníci pozváni spolkem na drobné pohoštění do místní restaurace. Oba úklidy byly opět prováděny pod záštitou celosvětové akce Clean up the World, kterou v České republice organizuje ČSOP.

Členové spolku opět celoročně prováděli kontrolu stavu jabloňové aleje, která byla v roce 2013 vysazena spolkem za účasti veřejnosti a za finanční podpory Nadace Partnerství poblíž Kamenné Osady. Na základě kontroly bylo zjištěno, že několik stromků vlivem nepříznivých podmínek uschlo. Byla proto zorganizována dosadba, při které došlo k výměně poškozených stromků za jiné.

Neodmyslitelnou částí práce členů spolku byla rovněž mediální prezentace jeho činnosti. Dělo se tak formou internetových stránek a na sociálních sítích (pravidelně aktualizovaná stránka na Facebooku).

Prezentace spolku proběhla rovněž v rámci Letních slavností pořádaných městem Aš. Naše aktivity na těchto slavnostech spočívaly ve zřízení informačního stánku pro veřejnost, kde jsme seznamovali návštěvníky slavností s naší činností a snažili se prezentovat hodnoty trvale udržitelného rozvoje. Pamatováno bylo i na děti, které se zde mohly realizovat formou výtvarné činnosti spojené s ekologickou tématikou.

V loňském roce pokračoval zájem členů spolku ohledně pramene v Dolních Pasekách. Při pravidelných kontrolách bylo zjištěno, že vydatnost pramene z neznámých důvodů opět poklesla. Celá věc je nadále sledována ve spolupráci s MÚ Aš.

Zelený dědek z. s. je i nadále členem asociace ekologických organizací Zelený kruh.

Spolek byl v uplynulém roce financován z těchto zdrojů: členské příspěvky, příspěvek na činnost od města Aše. V závěrečné části této zprávy přinášíme přehled o hospodaření sdružení v roce 2015.

Příjmy: zůstatek z loňského roku: 19917,14 Kč, členské příspěvky: 7500,- Kč, příspěvek města Aš na činnost: 7030,- Kč, celkem: 34447,14 Kč

Výdaje: náklady na činnost 14277,- Kč

Výsledek celkového hospodaření činil 20170,14 Kč

Zprávu vypracovali: Mgr. Martin Flaška, Václav Havel