Zpráva o činnosti „Zelený dědek o.s.“ za rok 2014

Zpráva o činnosti „Zelený dědek o.s.“ za rok 2014

"Zelený dědek o.s". v roce 2014 vstoupilo do několika desítek správních řízení ke kácení, které inicioval odbor správy majetku a investic města Aše nebo některé další právnické osoby. I díky naší účasti se povedlo ochránit množství stromů před požadovaným pokácením a vytvářet tlak na uskutečnění náhradní výsadby.

V loňském roce jsme pokračovali v tradici úklidu odpadků v městských parcích, která má i nadále každoročně probíhat. Jsme si vědomi, že ne všechno mohou zvládnout Ašské služby. Jako lokalita vhodná na úklid byl na jaře vybrán les pod vrchem Háj v oblasti rybníku „Medvěďák“. Potěšila nás nebývale hojná účast široké veřejnosti. Celkem se sesbíralo okolo 50 pytlů odpadků.

Na podzim jsme se rozhodli uklidit rozsáhlý park vymezený prostorem kolem pomníku Martina Luthera, Okružní ulicí a tenisovými kurty. Účast byla tentokrát patrně vlivem počasí nižší, i přesto se však podařilo zlikvidovat několik nelegálních skládek odpadu. O odvoz pytlů s odpadky se jako vždy postaraly Ašské služby, za což jim náleží naše poděkování. Po skončení podzimního úklidu byli všichni účastníci pozváni sdružením na drobné pohoštění do místní restaurace. Oba úklidy byly opět prováděny pod záštitou celosvětové akce Clean up the World, kterou v České republice organizuje ČSOP.

Členové sdružení celoročně prováděli kontrolu stavu jabloňové aleje, která byla v roce 2013 vysazena sdružením za účasti veřejnosti a za finanční podpory Nadace Partnerství poblíž Kamenné Osady. Na základě kontroly bylo zjištěno, že všechny stromky prospívají mimo jednoho suchého, který jsme v říjnu vyměnili za nový.

V září se uskutečnila akce „Zasaď si svůj strom“ pořádaná Ašskými lesy. Účastníci si zde mohli za poplatek zakoupit sazenici dřeviny a posléze ji zasadit do určeného prostoru v okolí vrchu Háj. Někteří členové sdružení se této akce zúčastnili a vysadili pod záštitou sdružení několik stromků. Aktivity tohoto typu velice vítáme.

Neodmyslitelnou částí práce členů sdružení byla rovněž mediální prezentace jeho činnosti. Dělo se tak formovou inovovaných internetových stránek, článků v regionálním a celostátním tisku a na sociálních sítích (nově zřízená stránka na Facebooku).

Sdružení se v tomto roce opět zúčastnilo celostátního hlasování o Alej roku pořádaného sdružením Arnika, kde nominovalo prostřednictvím svého člena Pavla Staňka alej na Skřivánčím vrchu, která patří ke krásným a zachovalým alejím na Ašsku. Tato alej je impozantní svou polohou mezi dvěma loukami, nádherná svou skladbou vzrostlých, majestátních stromů, je obdivuhodná v každém ročním období a sídlí zde mnoho druhů ptactva. Výsledek hlasování nás potěšil, neboť alej získala celkem 144 hlasů, což jí řadí na první místo v Karlovarském kraji.

Prezentace sdružení proběhla rovněž v rámci Letních slavností pořádaných městem Aš. Naše aktivity na těchto slavnostech spočívaly ve zřízení informačního stánku pro veřejnost, kde jsme seznamovali návštěvníky slavností s naší činností a snažili se prezentovat hodnoty trvale udržitelného rozvoje. Pamatováno bylo i na děti, které se zde mohly realizovat formou výtvarné činnosti spojené s ekologickou tématikou.

V závěru roku byli členové sdružení osloveni obyvateli osady Dolní Paseky ve věci pravděpodobného narušení zdejšího minerálního pramene, které se projevilo zhoršením kvality vody. V současné době probíhá šetření, které má za úkol zjistit příčiny tohoto stavu. Členové sdružení se na této věci nadále aktivně podílí. Sdružení nechalo vypracovat základní rozbor vody v Dolních Pasekách a podalo podnět městu Aš k dalšímu řízení.

Sdružení Zelený dědek je i nadále členem asociace ekologických organizací Zelený kruh.

Občanské sdružení bylo v uplynulém roce financováno z těchto zdrojů: členské příspěvky, příspěvek na činnost od města Aše. V závěrečné části této zprávy přinášíme přehled o hospodaření sdružení v roce 2014.

Příjmy: zůstatek z loňského roku: 9480,14 Kč, členské příspěvky: 7000,- Kč, příspěvek města Aš na činnost: 11081,- Kč, celkem: 27561,14 Kč

Výdaje: náklady na činnost 12251,- Kč

Výsledek celkového hospodaření činil 15310,14 Kč

Zprávu vypracovali: Mgr. Martin Flaška, Václav Havel, Vladimíra Kostrounová