Zpráva o činnosti Zelený dědek z. s. za rok 2016

Závěrečná zpráva shrnuje výsledky úsilí, které sdružení v loňském roce vynaložilo při jednání s úřady, kdy spolek dosáhl viditelného posunu ve vzájemném dialogu. Dále se sdružení přihlásilo do desítek řízení o kácení, jejichž výsledkem byla zejména důsledně prosazovaná náhradní výsadba. Spolek také příseděl u vzniku několika chystaných projektů, které ovlivní budoucí vzhled města. A kromě tradičních akcí, jimiž jsou sběry odpadků, informuje i o akci premiérové – kulturním programu „S Dědkem v Sadu“ s koncerty v Sadech Míru.

  V loňském roce sdružení nadále usilovalo o zlepšení komunikace s úřady a toto úsilí přineslo několik úspěšných jednání v přípravných fázích některých budoucích projektů, které znamenají zásah do životního prostředí města a okolí. V minulých letech náš spolek i přes příslib úřadu vést otevřená jednání stále narážel na nedůslednou komunikaci a tento stav se právě letos podařilo výrazně vylepšit.

  Významný zlom ve společném dialogu přinesl projekt revitalizace sídliště Příbramská – Mikulášská. Zde se spolku podařilo výrazné omezení zásahu do zeleně, kdy se nám podařilo pomocí návrhů změn v projektu zachránit téměř polovinu stromů (cca 39 ze 79), které byly v původním projektu určeny k pokácení. Přesunutím navrhovaných parkovacích míst byl tak ušetřen například letitý tis. Tis je dřevina, která patří mezi ohrožené druhy a roste velice pomalu, a tak si náš spolek tohoto kusu náležitě cení. Tímto směrem chceme jako sdružení jít i nadále.

  Dále náš spolek dosáhl stažení žádosti města o pokácení tří stromů v Sadech Míru, z nichž spolek požadoval zanechat torza jako broukoviště, a v dalších řízeních zabránil kácení několika desítek významných stromů.

  Sledování vyhlášených řízení o kácení, kterých se v loňském roce konalo několik desítek, patří mezi hlavní činnosti našeho sdružení, v nichž výrazně apelujeme na požadavek důsledné náhradní výsadby s ohledem na ekologickou újmu způsobenou poražením projednávaných dřevin. Náhradní výsadbu jsme žádali v nejbližším možném okolí pokácených dřevin a navrhovali jsme i konkrétní druhy, aby byla zachována rozmanitost a byla rozvíjena všechna patra biotopu, například doplněním vysokých stromů keři.

  Náš spolek byl v roce 2016 dvakrát osloven architekty plánovaných projektů a přizván k jejich připomínkování. Jedním z takových projektů bylo jednání o chystaných úpravách kolem klubu LaRitma a druhým projektem byl zamýšlený „park historie“ v přilehlém parku nad bývalým evangelickým kostelem.

  Zelený dědek v roce 2016 poprvé zorganizoval vlastní kulturní akci, a to ve spolupráci se sdružením ProAš. Akce nazvaná „S Dědkem v Sadu“ proběhla 13. srpna 2016 a v jejím rámci vystoupily tři rockové kapely: Acid Row z Plzně, Hrozně z Brna a Mother Engine z Plavna.

  Již tradičně naše sdružení uspořádalo akci na sbírání odpadků, kterou technickým vybavením (pytle, rukavice atd.) zaštítil projekt Ukliďme svět. Tentokrát byl členy spolku a řadami dalších dobrovolníků uklizen lesopark v okolí bývalé Porcelánky.

  Spolek byl v uplynulém roce financován z těchto zdrojů: členskými příspěvky, příspěvkem na činnost od města Aše a zůstatkem z předchozího roku.

  Finanční zůstatek z loňského roku činil 20 170,14 Kč členské příspěvky: 7000 a příspěvek města Aš: 7 856 , celkem: 35 026,14 . Výdaje spolku na činnost dosáhly 9 326 . Výsledek celkového hospodaření činí 25 700,14 .